Лидерска академия | Leadership academy 2015-16

лидерска академия

В един дъждовен мартенски ден на 2015 г., седейки на чуждо бюро и преглеждайки новия брой на информационния бюлетин на фондация ФРМС попаднах на интересна обява, посветена на Лидерска академия, клас 2015-2016. Търсеха се кандидати – дами за участие в поредица от обучения, организирани от „Съветът на жените в бизнеса в България“ – неправителствена организация, в която членуват висши мениджъри на компании и организации у нас от всички сфери на икономиката. Обикновен Google search показа, че фирмите, които управляват членовете на Съвета, имат общо годишен оборот от над 9 млрд. лева, което прави около 10% от БВП на страната, в тях работят около 27 000 служители в над 1000 офиси в цялата страна. Респектираща статистика. Изискванията към участничките бях строги, летвата – висока, а конкуренцията като на кандидат-студентски изпит по медицина – 5 дами за 1 място.

Учудващо дори и за мен самата, аз отговарях на всички поставени изисквания и след кратък размисъл „за и против участието ми“, „за“ спечели и пристъпих към попълване на документите – CV и мотивационно писмо, за които сериозно се постарах. И следа нямаше от претупване, търсене на стари, ръждясали файлове, копиране и поставяне на заучени фрази, поизтупване на отдавна забравени документи. Следвах собствените си съвети да се представиш в най-добрата възможна светлина, за да убедиш оценяващите, че ти си тъкмо човекът за тяхната „работа“. И тази стратегия проработи – присъединих се към останалите 40 удивителни дами, с които имах честта и удоволствието да се запозная и да учим заедно в едно ново училище, специално скроено и ушито за нашите нужди от едни от най-добрите шивачи в България.

Академията стартира през юни 2015 г. в елегантен стил – с коктейл в Гранд Хотел София и приветствени слова от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и патрон на инициативата и на д-р инж. Боряна Манолова – председател на Съвета и главен изпълнителен директор на Simens България. На събитието бяха поканени всички членове на Съвета, както и всички 41 участнички в класа за 2015-16 година. Приятно прекарани няколко часа на неформално опознаване на дамите и на организаторите и на създаване на нови контакти, които се преляха в първото обучение на следващия ден. Организаторите не бяха спестили нито средства, нито усилия да направят обученията интересни и привлекателни. Всяко от тях беше на различи локации, които включваха от международния център на УниКредит Булбанк до заводите на Нестле в София – отлична възможност да надникнеш в кухнята на домакините и да усетиш уникалната работна атмосфера на всеки един от тях.

лидерска академия

Подбраните теми на 6-те обучения като даване и получаване на обратна връзка, design thinking, inclusion at work и др.  бяха съобразени с идентифицираните нужди за успех в кариерата и със сигурност бяха полезни от гледна точка на надграждане на нещата, които вече знаем и утвърждаване на тези, които по-скоро интуитивно усещаме в ежедневната си работа.

Несъмнено за мен най-ценни бяха осигурените срещи с топ мениджъри на големи компании, като изпълнителният директор на Нестле за България, които споделиха личен опит от работата си и отговориха на зададени въпроси от аудиторията, както и възможността да общуваш с толкова изявени, интелигентни и интересни жени, при това многократно. Впечатлителна беше и изградената логистика по организацията на събитията – предварително оповестяване на датата и мястото на обучението, с цел добро планиране  на личното време и подготовка за участие. Специално внимание беше отделено и на насърчаването на неформалното общуване между участничките и обучителите с леки обеди от вкусни сандвичи, хапки и плодове, придружени с безалкохолни напитки в коктейлен стил, позволяващи свободата да избираш с кого да говориш, къде да се спреш, с кого да размениш по визитна картичка.

Участието в Академията е напълно безплатно, като са покрити разходите за самото обучение, обяд, кафе паузи, материали. В случай, че не сте от София транспортните разходи и евентуален престой в хотел не са част от обезпечените разходи и остават за сметка на участника. Обучителите и организаторите полагат значителен доброволен труд, за да се състои всеки един модул, както и осигуряват необходимите финансови средства за физическото осъществяване на обученията. Усилия, достойни за уважение и оценка. Не случайно, преди броени седмици, Лидерската академия беше заслужено отличена с наградата „Инвеститор в човешкия капитал“ от Българския форум на бизнес лидерите, като чудесна инициатива с устойчив характер, която целево подкрепя развитието на жените в малкия и средния бизнес и укрепва уменията и знанията им в професионалната им кариера.

За тази година вече стартира набирането на участнички в новия клас на Академията – 2016-17 г. Можете да намерите информация за условията за участие на следните адреси: www.womeninbusiness.bg и www.facebook.com/CouncilWBB както и на страницата на блога във Фейсбук https://www.facebook.com/midnightrain.net

лидерска академия

Ако все още не сте си подали документите – автобиография и мотивационно писмо за участие в клас 2016-2017 – бързайте към компютрите, за да спазите крайния срок от 15 Май 2016 г. Заслужава си!

Сигурна съм, че „Съветът на жените в бизнеса в България“ ще надмине себе си в организацията на предстоящата трета поредна Академия и ще предложи на участничките нови и интересни преживявания, като споделям част от моите идеи и препоръки:

  • включване на нови обучителни теми – една от темите, които аз бих искала най-много да видя е „социалните медии като ефективен инструмент в бизнеса“, както и други, свързани с изграждане на личностна увереност в бизнеса – преговори, бизнес етикет, бизнес имидж;
  • интегриране на конферентните подходи в обученията – интервю на живо с модератор/водещ, който да задава въпроси към поканените гости – мениджъри на висши позиции, собственици на бизнеси, предприемачи, водещи ИТ специалисти, специалисти по човешки ресурси и хиляди други, които да отговарят на всякакви въпроси, свързани с работата им, както от водещия, така и от аудиторията, както и да споделят ценен личен опит от тяхната практика, който смятат, че ще е полезен. Визитна картичка на всеки гост да бъде изпратена предварително към участничките, както и темата на дискусията, за да могат те да се подготвят предварително с най-адекватните въпроси към него;
  • създаване на ценни видео материали – особено от разговорите с изявени бизнес-лидери, общественици и предприемачи и качването им в собствен канал на Съвета/Академията в YouTube, което ще даде прекрасна добавена стойност на инициативата;
  • споделяне на обедните почивки със специален гост – член на Съвета или изявена личност, което ще позволи на участниците да общуват в една по-неформална среда и да задават по-смели въпроси.

Да бъда участник в Лидерската академия 2015-16 година за мен беше и привилегия и предизвикателство и остави траен отпечатък в личностен и професионален план. Изградените взаимоотношения с останалите дами ми дават увереност, че тази наша малка, но силна мрежа от жени-лидери и доказани професионалисти съществува, дори и на пръв поглед да е невидима, и във всеки един момент можеш да се облегнеш на нея.

Сертификатът за завършена Академия, поставен в елегантна розова рамка, който ми беше връчен лично от г-жа Фандъкова, заема видно място в офиса ми и е мощен стимул за насърчаване на последващото ми развитие – да не си позволявам да стоя на едно място, да трупам нови знания и умения, да се предизвиквам, да имам смелостта да се ползвам от собствения си разсъдък, да правя периметъра на комфортната си зона все по-голям и по-голям. Да вървя напред.

лидерска академия

Съвет на жените в бизнеса в България – благодаря ви за привилегията да участвам в Лидерска академия 2015-2016! За мен беше чест!

P. S. Специални благодарности на г-жа Мария Маврудиева – Изпълнителен секретар на „Съветът на жените в бизнеса в България“ за предоставената информация и снимков материал.

Настоящата статия не е спонсорирана и отразява единствено и само личното ми мнение от опита ми като участник в Академията.


In one rainy day of March 2015, sitting on someone else’s desk at my former workplace and reviewing the new FLGR newsletter issue, I stumbled upon an interesting ad dedicated to the Leadership Academy class of 2015/16.

The „Council of Women in Business in Bulgaria“ was seeking female candidates to attend series of trainings on continuous basis for the period of 1 year. The Council is an NGO which members include executives from companies and organizations in the country in all spheres of the economy. A simple Google search revealed that the companies managed by the Council’s members have a total annual turnover of over 9 billion BGN, which makes about 10% of the GDP and they employ about 27 000 people in more than 1,000 offices nationwide. Seriously powerful and respectable statistics. The requirements bar was set high and the competition resembled a tough students exam in medicine – 5 ladies for 1 place.

лидерска академия

Surprisingly, even for myself, I answered to all the requirements and after a short reflection „pro and con my participation“, „pro“ won and I stepped to filling the documents – CV and cover letter for which I spared no effort. There was not a trace of shuffling, searching for old, rusty files, copy and paste of well used cliche phrases. I followed my own advice to present myself in the best possible light in order to convince the evaluators that I, indeed, am just the right person for their position. And this strategy proved effective – I joined the other 40 amazing ladies with whom I had the honor and pleasure to learn together in a new school, specifically cut to meet our needs by some of the best tailors in Bulgaria.

The Academy was launched in June 2015 in an elegant style – with a cocktail in Grand Hotel Sofia and a welcome address by Mrs. Yordanka Fandakova – Mayor of Sofia municipality and patron of the initiative, as well as Dr. Eng. Boryana Manolova – Chairman of the Council’s Board and CEO of Simens Bulgaria. At the event were invited all members of the Council and all 41 participants in the class of 2015-16. Pleasantly spent several hours of informal communication with the ladies and organizers, making new contacts and having grand time that continued in the first training event the next day. The organizers spared neither money nor efforts to make the trainings interesting and attractive. Each one of them was on a different location, which included the international center of UniCredit Bulbank, Nestlé factories in Sofia and many more – an excellent opportunity to peek into the kitchen of the hosts and feel the unique working atmosphere.

лидерска академия

The selected topics of the 6 trainings such as: giving and receiving feedback, design thinking, inclusion at work and others were in line with the identified needs for steering careers to success and certainly were helpful in terms of upgrading the existing knowledge and skills we already had and building crucial new ones. 

Without a doubt, the most valuable to me, were the meetings with top managers of large companies, such as the CEO of Nestlé Bulgaria, who shared personal experiences from their work and answered audience’s questions, and the ability to communicate with so prominent, intelligent and interesting women gathered in one place. Impressive was the logistic in the events management – a pre-announced date and location of training was done, in order to allow better personal time planning and preparation for participation. Special attention was paid to the promotion of the informal communication between participants and trainers with provided light lunches of delicious sandwiches, snacks and fruit, accompanied by soft drinks in a cocktail style, allowing freedom to choose with whom to speak, where to stop, whom to exchange business cards with.

The participation in the Academy is completely free of charge, and the costs of the training itself, lunch, coffee breaks and materials are covered. In case you are not from Sofia, the transportation costs and a possible hotel stays are not part of the paid expenditures and shall be borne by the participant. The trainers and support staff do significant voluntary work to make each module happen, as well as to provide the necessary funds for the implementation of each training. Efforts, worthy of respect and appraisal. And coincidentally, just a few weeks ago, the Leadership Academy was awarded the „Investor in Human Capital“ by the Bulgarian Business Leaders Forum as a great sustainable initiative that targets provision of development support of women in small and medium businesses and strengthening their skills and knowledge for further advancement of their professional careers.

лидерска академия

The new Academy class of 2016-17 recruitment has already started and will last until the final application submission deadline of May 15-th 2016. You can find detailed information about the participation requirements at the following addresses: www.womeninbusiness.bg and www.facebook.com/CouncilWBB and the Facebook blog page at https://www.facebook.com/midnightrain.net

If you have not yet submitted your documents – CV and cover letter for class 2016-2017 – rush to the computer now. It is worth it!

It is my conviction that „The Council of Women in business in Bulgaria“ will surpass themselves in the organization of the forthcoming third consecutive Academy and will offer participants new and interesting experiences, and I am using this opportunity to share some of my ideas and recommendations:

  • including new training topics – one of the topics that I would like most to see is the „using social media as an effective tool in business“ and other related to building personal confidence in business ones – negotiating, business etiquette, business image;
  • integration of conference approaches in the trainings – a live interview with moderator/host, to ask questions to an invited guest – managers on senior positions, business owners, entrepreneurs, leading IT experts, human resources specialists and thousands of others who would answer questions related to their work, and share valuable experiences from their practices. A short business card of every guest to be sent in advance to the participants and the topic of discussion, so that they can prepare with the most appropriate questions;
  • creating valuable video footage – especially from conversations with prominent business leaders, public figures and entrepreneurs and uploading them to the Council’s/Academy’s own YouTube channel, which will provide a crucial added value to the initiative;
  • sharing lunch breaks with a special guest – a member of the Council or other prominent personality, which will allow the participants to communicate in a more informal environment.

To be a participant in the Leadership Academy class 2015-16 was both a privilege and a challenge and left a lasting impression on my personal and professional life. The relationships we built with the fellow ladies gave me confidence that this small, but strong network of women leaders and proven professionals exists and I can lean on it at any moment.

The Academy class certificate of completion, put in an elegant pink frame, and presented to me by Mrs. Fandakova, occupies a prominent place in my office and is a powerful incentive to continue tirelessly my personal and professional development – not to allow myself to stand in one place, to constantly strive to gain new knowledge and skills, to challenge myself, to have the courage to use my own mind, to expand my comfort zone perimeter day by day. To go forward and keep walking.

Council of Women in Business in Bulgaria – thank you for the privilege to participate in the Leadership Academy 2015-2016! It was an honor!

P. S. Special thanks to Mrs. Maria Mavrudieva – Executive Secretary of the „Council of Women in business in Bulgaria“ for the provided information and pictures.

Disclaimer: This article is not sponsored and reflects solely my personal opinion from my experience as a participant in the Academy.