Слънцезащита | Sun protection

Eucerin

По време на едно обикновено ровене из безкрайния свят на Facebook открих специално видео, посветено на слънцезащитата, наречено “Как те вижда слънцето” (How the sun sees you) на автора Томас Леверит. Ако до този момент бях скептично настроена към всяка статия, от която през дебелите стъкла на очилата ни гледат видни професор/ки по дерматология, сочат ни с пръст и ни казват да внимаваме с излагането на слънце, то това видео ми “отвори” очите и ме накара да се самодисциплинирам и усърдно да се мажа с някакъв слънцезащитен продукт.

На всички е известно, че слънцето, заедно с алкохола и цигарите застарява кожата, прави я да изглежда сива, уморена, сбръчкана, с петна и неравен тон. Естествено, не може да не се излагаме съвсем на слънце, т. к. се нуждаем от синтез на витамин Д, но можем да се погрижим да сме защитени, както от UVA, така и от UVB личи. Мислете за UVB, като B от английската дума “burn” – изгарям. Това са лъчите, които предизвикват непосредствен ефект върху кожата – зачервяване, раздразване, обелване. UVA лъчите проникват надълбоко в кожата, разрушавайки във времето трайните колагенови връзки и точно те предизвикват бръчките, или така нареченото “фото стареене”.

Много бих искала да имам възможността да застана пред ултравиолетова камера и да видя истинската картинка на кожата ми, носеща белезите на прекомерната злоупотреба с преки слънчеви лъчи, дните на безметежно стоене на плажовете, без каквато и да е мисъл за защита. Какво ли би разказала тя? А и как ли изглеждам намазана със “сажди”?

Никога не съм мислила, че всъщност, всички продукти за слънчева защита, дефакто представляват черен непробиваем за определен период от време слой – маска, която те скрива от слънцето и те прави невидим. Сякаш си се върнал назад във времето и си попаднал в индианско племе, мажеш се със специални пигменти и се подготвяш или за тържествен обред или за война.

Сажди или не, бързам да кажа, че слънцезащитните продукти придобиха статут на “съществено важен продукт” и станаха неизменна част от грижата ми за кожата – измиване, тониране, хидратиране, крем за околоочния контур и черешката на тортата – флуид с широкоспектърен UV филтър. И чак след това минимално количество грим, ако имам настроение за него.

Направих проучване и се оказа, че ние, които живеем в Европа сме доста по-облагодетелствани от жителите на САЩ например, що се отнася до слънцезащитните продукти. През последните 2 години, технологията за  производството им се революционизира, като в момента се използват иновативни химични решения, които позволяват по-добра и надеждна защита.

Слънцезащитните продукти се делят най-основно на две групи: А/ Химични и Б/Минерални, като има и трета група от т.н. Хибридни продукти – комбинация от химични и минерални.

Група А на химичните се характеризира с това, че продуктът абсорбира вредните UV лъчи, като обикновено съдържа триазини, триазони, мероксил и др. химични съставки, които са с доказан през годините ефект. Група Б на минералните или физически защитава кожата, като блокира или отразява вредните ултравиолетови лъчи. Основните химични вещества тук са цинков оксид и титаниев диоксид.

Обикновено си купувах 50 фактор за лицето – кожа с маслинен комплекс и определено жълт под-тон. Мислех си, че ако искам да изглеждам млада за по-дълго време /а кой не иска?/ и да превентирам ефективно фотопигментацията и появата на бръчки, то високият фактор е задължителен. Проучването ми показа, че не е точно така. Обикновено, продукт с фактор 20 защитава кожата около 92-94% и съдържа определено количество на основните активни съставки. При продукт с фактор 50, процентът на защита се покачва на 95-96, но количеството на активните химични съставки скача драстично, което често води до повишена чувствителност на кожата, раздразняване, зачервяване, розацея. Минималната разлика в процентите не винаги води до по-добър резултат и има странични ефекти.

На база на тази информация, избрах и използвам в момента продукт на Eucerin sun gel-cream oil control SPF 30.

Eucerin

Всички френски аптекарски марки като Eucerin, Bioderma, La roche Posay имат изключително висок рейтинг и са уважавани и препоръчвани от световно известни дерматолози. Това е третото флаконче, което купувам, като съм пробвала и трите марки. Предпочетох го заради компактната му форма, наличието на помпичка, която регулира количеството на продукта, както и контрола на отделянето на себум, който предлага. Използвам го вече 5 месеца и смело мога да кажа, че е прекрасен продукт, който заслужава само добри думи. Опаковката с помпичка е удобна, самият флуид мирише приятно и най-вече умерено, не дразни кожата, нанася се леко и не кара кожата да се омазнява излишно.

Eucerin

Важното е, че какъвто и продукт да изберете, все ще бъде по-добре от нищо. Дори и да е с фактор 5, пак ще има пряк, положителен ефект върху кожата ви. А и кой не обича да се маже със сажди?


During a simple sifting through the endless world of Facebook, I found a special video dedicated to sunscreen, called “How the sun sees you” by Thomas Leveritt. If, by this time, I was skeptical about any stories, telling us to be careful with the sun exposure, this video ‘opened’ my eyes and made me self-disciplined to use sunscreen.

We all know that the sun, along with alcohol and smoking is aging the skin, making it look dull, tired, wrinkled, hyper pigmented and with uneven tone. Naturally, we can not deprive ourselves completely from sun exposure, since we need it for vitamin D synthesis, but we can make sure we are protected from both UVA and UVB rays. Think of UVB, as B from the English word “burn”. These are the rays that cause an immediate effect on the skin – redness, irritation, peeling. UVA rays penetrate deeper into the skin, destroying in time the permanent collagen links and exactly they cause the wrinkles, or the so-called “photo-aging”.

I would like to have the opportunity to stand before an ultraviolet camera and see the true picture of my skin, marked by the excessive abuse of direct sunlight, of blissfull days spent on the beaches without any thought of protection. What would that picture say? And how would I look greased with “soot”?

I never thought that, in fact, all products for sun protection, de facto represent black impenetrable for a certain period of time layer – a mask, which hides you from the sun and makes you invisible. Like you stepped back in time and got into an Indian tribe, painted yourself with special pigments and prepared for a special ritual or war.

Soot or not, I hasten to say that sunscreen products have gained the status of “significantly important product” and became an integral part of my skin care – washing, toning, moisturizing cream, eye contour cream and the icing on the cake – fluid with a broad-spectrum UV filter. And only then a minimum amount of makeup if I am in the mood for it.

I researched and found that we, who live in Europe are much favored than the residents of the US, for example, with regard to sunscreen. Over the past two years, the technology for their production revolutionized, as it currently uses innovative chemical solutions that enable better and more reliable protection.

Sunscreen products are divided mainly at two groups: A /chemical and B/mineral, as there is a third group called Hybrid – products that are a combination of chemical and mineral ones.

Group A is characterized as the product absorbs harmful UV rays and usually contains triazines, triazones, meroxyil and other chemical ingredients with proven effect over the years. Group B of the mineral ones or physical as it is also called, protects the skin by blocking or reflecting the harmful UV rays. The main chemicals here are zinc oxide and titanium dioxide.

I used to buy SPF factor 50 for my face – I have a skin with olive complex and definitely yellow undertone. I thought that if I wanted to look young for a longer time /and who does not want that?/ and to effectively prevent photo-pigmentation and wrinkles, the highest factor is required. The study showed me that this is not true. Typically, the product of a factor 20 protects the skin around 92-94% and contains a certain amount of the main active ingredients. In the product with a factor of 50, the percentage of protection increases to 95-96, but the amount of the active chemical ingredients jumps up dramatically, which often leads to an increased sensitivity of the skin – irritation, redness. The minimum difference between the percentages does not always lead to better results and has side effects.

Based on this information, I selected and am currently using Eucerin sun gel-cream oil control SPF 30.

Eucerin

All French pharmacy brands like Eucerin, Bioderma, La roche Posay have a very high ratings and are respected and recommended by world renowned dermatologists. This is the third bottle I buy and I’ve tried all three brands. I chose it because of its compact form, the presence of a pump, which regulates the amount of the product and the control of sebum secretion offered. I have been using it for about 5 months now, and I can safely say that it is a wonderful product that deserves only good words. The container with pump is convenient, the fluid smells nice and inoffensively, does not irritate the skin, goes nicely and smoothly and most of all – does not make my skin extra greasy.Eucerin

In the end, whatever the product you choose, it will be better than nothing. Even if it is just a factor 5, it will have a direct positive effect on your skin. And who does not like to be smeared in soot, right?