Общи условия

Изполвайки сайта midnightrain.net се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта midnightrain.net, за краткост наричан “уеб сайта” и собственика на сайта – „АРА Моторспорт“ ЕООД, наричан за краткост “Продавач” и всяко физическо лице или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост “Потребител”.

Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след направа на поръчка, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретни стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включено ДДС.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора!/, продавачът не може да гарантира, че монитор на потребителя ще покаже истинските цветове.

Промени в общите условия:

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.

Авторски права:

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидирано приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство. Настоящите общи условия за ползване са съобразени с Българското законодателство. Настоящите общи условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредени от настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България. Авторски права, Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидирано приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

Обработване на лични данни /Клауза, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни/:

За „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД поверителността на личната информация e с висок приоритет. Чрез привеждането на дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 год., „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД гарантира, че личните данни на клиентите се обработват с информираното им съгласие и във връзка с целта на предоставянето им.  В качеството на администратор и обработващ лични данни,  „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД се задължава да спазва приложимото законодателство в областта на личните данни и Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR).

Целите, за изпълнение на които „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД може да обработва и съхранява данни на Потребителя са:

Изпълнение на договорни отношения за продажба и доставка на стоки;

Изпращане на информационни бюлетини, промоции, новини, актуални предложения и брошури;

Получаване на специални оферти и предложения;

Проучвания и анализи на потребителските предпочитания за маркетингови цели.

Обработването и съхранението на предоставените лични данни е за периода, в който се изпълняват целите. В съответствие с GDPR, Потребителят има право да поиска коригиране, промяна, актуализиране или изтриване на предоставените данни.

Как да поръчате:

Поръчката на избрани от Вас стоки не изисква предварителна регистрация. Поръчването става след избиране на желан от Вас артикул и задължителното посочване на размер. След селектиране на артикул и размер, натиснете бутон ПОРЪЧАЙ. Избрания от Вас артикул се запазва в пазарна “КОШНИЦА”. Можете да продължите да разглеждате и да избирате други артикули, като следвате същите стъпки. Пазарната Ви кошница автоматично запазва всеки добавен артикул. Можете да прегледате пазарната Ви кошница и да редактирате избора си по всяко време. След като разгледате Вашата поръчка, трябва да въведете в задължителните полета:
-  Вашите имена, e-mail адрес, телефон и адрес за доставка. След това натискате бутон ПОРЪЧАЙ. Изписва Ви се автоматично съобщение, че поръчката е приета. Очаквайте наш оператор да се свърже с Вас на посочения телефон или e-mail адрес за потвърждение.

Обслужването на клиенти се извършва от Понеделник до Петък, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поръчки може да правите 24 часа в денонощието. Обработване на поръчки: Понеделник – Петък. Поръчките от Събота и Неделя се обработват на следващия работен ден.Работа с клиенти на едро:
За търговци фирма “АРА Моторспорт” ЕООД предлага общо сътрудничество, изключително условия за работа, постоянни доставки на стоките ни и добри ценови отстъпки. Ако желаете да станете партньори на фирма “АРА Моторспорт” ЕООД, моля свържете се с нас.